ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

รฟท. แจ้งปรับเปลี่ยนระยะเวลาการจองตั๋วล่วงหน้าจาก 30 วันก่อนวันเดินทาง เป็น 3 วันก่อนวันเดินทาง และจำหน่ายตั๋วร้อยละ 50 ของที่นั่งในรถโดยสาร ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19


นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการให้บริการเดินรถ และรองรับการเดินทางของผู้โดยสารภายใต้สถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) การรถไฟฯ ขอแจ้งปรับเปลี่ยนระยะเวลาการจองตั๋วล่วงหน้าให้แก่ผู้โดยสาร จาก 30 วันก่อนวันเดินทาง เป็น 3 วันก่อนวันเดินทาง พร้อมกับจำหน่ายตั๋วร้อยละ 50 ของที่นั่งในรถโดยสารทุกขบวน ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นการชั่วคราว โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ เป็นการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องมาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด ndash; 19) ขั้นสูงสุด ในการนำมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม มาปรับใช้บริหารจัดการภายในสถานี และยานพาหนะเพื่อการขนส่งมวลชนทุกประเภท ซึ่งจะต้องเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร หรือเว้นระยะห่างที่นั่งโดยสารอย่างน้อย 1 ที่นั่ง และให้สอดรับสถานการณ์ ซึ่งในปัจจุบันมีหลายจังหวัดปรับเปลี่ยนระเบียบเงื่อนไขการเดินทางข้ามจังหวัด และการเข้าพื้นที่ ldquo;การรถไฟฯ จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการจองตั๋วโดยสารล่วงหน้า และจำหน่ายตั๋วโดยสารร้อยละ 50 ของที่นั่งในรถโดยสาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเดินรถ และคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารเป็นสำคัญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงกำหนดเวลาการเดินรถได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์สายด่วน 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทยrdquo;

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทางรถไฟ

ท่องเที่ยวทางรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรถไฟฯ ประกาศปรับการให้บริการขบวนรถเชิงสังคมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเดินทางช่วงสถานการณ์ โควิด - 19 เริ่ม 26 มกราคมนี้


นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีนโยบายขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยง หรือชะลอการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ การรถไฟฯ จึงต้องปรับการให้บริการเดินรถใหม่ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของ ศบค. โดยมีการงดการให้บริการขบวนรถเชิงสังคม ได้แก่ ขบวนรถธรรมดา ขบวนรถท้องถิ่น และขบวนรถชานเมืองที่ไม่ได้วิ่งให้บริการในชั่วโมงเร่งด่วน จำนวน 57 ขบวน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 เป็นต้นไปทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนการให้บริการการเดินรถในครั้งนี้ การรถไฟฯได้คำนึงถึงความเหมาะสมในการให้บริการแก่ประชาชน โดยพิจารณางดเดินรถเฉพาะเส้นทางที่มีผู้ใช้บริการน้อย หรือเป็นขบวนรถที่มีความจำเป็นไม่มากต่อประชาชนและไม่ได้วิ่งให้บริการในชั่วโมงเร่งด่วน โดยการรถไฟฯ ยังมีขบวนรถโดยสารให้บริการรองรับการเดินทางของประชาชนในทุกเส้นทางอย่างครบถ้วนอีกทั้งการรถไฟฯ ยังได้มีการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางราง และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง พร้อมกับให้สแกนแอพพลิเคชันไทยชนะ ก่อนและหลังใช้บริการ แต่หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอพพลิเคชันไทยชนะ สามารถกรอกข้อมูลการเดินทางแทนได้ สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางโดยรถไฟ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทยสำหรับขบวนรถเชิงสังคมที่งดให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2564 ประกอบด้วยสายเหนือ จำนวน 13 ขบวน - ขบวนรถธรรมดาที่ 207/208 กรุงเทพ ndash; นครสวรรค์ - กรุงเทพ - ขบวนรถธรรมดาที่ 209/210 กรุงเทพ ndash; บ้านตาคลี - กรุงเทพ - ขบวนรถธรรมดาที่ 211/212 กรุงเทพ ndash; ตะพานหิน - กรุงเทพ - ขบวนรถชานเมืองที่ 303/304 กรุงเทพ ndash; ลพบุรี - กรุงเทพ - ขบวนรถชานเมืองที่ 317/318 กรุงเทพ ndash; ลพบุรี - กรุงเทพ - ขบวนรถท้องถิ่นที่ 401/402 ลพบุรี ndash; พิษณุโลก - ลพบุรี - ขบวนรถท้องถิ่นที่ 409 อยุธยา - ลพบุรีสายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 18 ขบวน - ขบวนรถธรรมดาที่ 233/234 กรุงเทพ ndash; สุรินทร์ - กรุงเทพ - ขบวนรถชานเมืองที่ 339/340 กรุงเทพ - ชุมทางแก่งคอย - กรุงเทพ - ขบวนรถท้องถิ่นที่ 417/416 นครราชสีมา ndash; อุดรธานี - นครราชสีมา - ขบวนรถท้องถิ่นที่ 419/420 นครราชสีมา ndash; อุบลราชธานี - ลำชี - ขบวนรถท้องถิ่นที่ 423/424 ลำชี ndash; สำโรงทาบ - นครราชสีมา - ขบวนรถท้องถิ่นที่ 427/428 นครราชสีมา ndash; อุบลราชธานี - นครราชสีมา -ขบวนรถท้องถิ่นที่ 433/434 ชุมทางแก่งคอย ndash; ชุมทางบัวใหญ่ ndash; ชุมทางแก่งคอย - ขบวนรถท้องถิ่นที่ 437/438 ชุมทางแก่งคอย ndash; ลำนารายณ์ ndash; ชุมทางแก่งคอย ขบวนรถท้องถิ่นที่ 439/440 ชุมทางแก่งคอย ndash; ชุมทางบัวใหญ่ - ชุมทางแก่งคอยสายใต้ จำนวน 12 ขบวน - ขบวนรถธรรมดาที่ 251/252 ธนบุรี ndash; ประจวบคีรีขันธ์ - ธนบุรี - ขบวนรถธรรมดาที่ 259/260 ธนบุรี ndash; น้ำตก - ธนบุรี - ขบวนรถธรรมดาที่ 261/262 กรุงเทพ ndash; หัวหิน - กรุงเทพ - ขบวนรถท้องถิ่นที่ 455/456 นครศรีธรรมราช ndash; ยะลา - นครศรีธรรมราช - ขบวนรถรวมที่ 485/486 ชุมทางหนองปลาดุก ndash; น้ำตก ndash; ชุมทางหนองปลาดุก - ขบวนรถรวมที่ 489/490 สุราษฎร์ธานี ndash; คีรีรัฐนิคม - สุราษฎร์ธานีสายตะวันออก จำนวน 14 ขบวน - ขบวนรถธรรมดาที่ 275/276 กรุงเทพ ndash; ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก - กรุงเทพ - ขบวนรถธรรมดาที่ 277/278 กรุงเทพ ndash; กบินทร์บุรี ndash; กรุงเทพ - ขบวนรถธรรมดาที่ 279/280 กรุงเทพ ndash; ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก - กรุงเทพ - ขบวนรถธรรมดาที่ 281/282 กรุงเทพ - กบินทร์บุรี - กรุงเทพ - ขบวนรถชานเมืองที่ 367/368 กรุงเทพ ndash; ชุมทางฉะเชิงเทรา - กรุงเทพ - ขบวนรถชานเมืองที่ 379/380 กรุงเทพ - หัวตะเข้ - กรุงเทพ - ขบวนรถชานเมืองที่ 389/390 กรุงเทพ ndash; ชุมทางฉะเชิงเทรา - กรุงเทพ

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน