ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ -ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2562 ดาวน์โหลด PDF File -ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ดาวน์โหลดPDF File อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย จะพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร และตามที่จะได้มีการตกลงกับคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย และความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและใบรับรองคุณสมบัติของตนเอง และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การรถไฟแห่งประเทศไทย เลขที่ 1 ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทรสายตรง 02-220-4481 หรือ 02-621-8701 ต่อ 5254 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 ndash; 16.30 น. หรือ Download แบบฟอร์มใบสมัครและใบรับรองคุณสมบัติของตนเองได้ที่ www.railway.co.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรถไฟแห่งประเทศไทย มอบแสตมป์ชุดที่ระลึกสำหรับผู้โดยสาร ในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2562 ณ ท้องสนามหลวง


การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ท้องสนามหลวง โดยออกบูธจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟ สำหรับประชาชนที่เดินทางมาร่วมงาน ณ ท้องสนามหลวง และสนใจเดินทางโดยรถไฟ ระหว่างวันที่ 5 - 14ธันวาคม 2562 รวม 10 วันนางสาวมณฑกาญจน์ ศรีวิลาศ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ในฐานะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมออกร้านจำหน่ายตั๋วโดยสารเพื่อให้บริการประชาชน ในกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ระหว่างวันที่ 5 ndash; 14 ธันวาคม 2562 บริเวณบูธหมายเลข CC-12 ของกระทรวงคมนาคม โซนนิทรรศการ ldquo;ปณิธานความดีhellip;มีแล้วแบ่งปันrdquo; ณ ท้องสนามหลวง โดยแจกหนังสือ สักวันหนึ่งฉันจะนั่งรถไฟ คู่มือเอกสารตารางการเดินขบวนรถ โปรแกรมนำเที่ยวต่าง ๆ และมอบของที่ระลึกจากการรถไฟฯ แสตมป์ที่ระลึก 100 ปี สถานีกรุงเทพ จำนวนจำกัด วันละ 100 ชุด ตั้งแต่เวลา 08.30 ndash; 21.30 น ของทุกวัน

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน