ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รับรางวัล “คนต้นแบบคมนาคม” ประจำปี 2562 เป็นต้นแบบของการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และมีคุณธรรม


เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารสโมสรและหอประชุม ชั้น 3 กระทรวงคมนาคม นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้รับมอบรางวัล ldquo;คนต้นแบบคมนาคมrdquo; ประจำปี 2562 พร้อมประกาศนียบัตร และโลเชิดชูเกียรติ จากนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นรางวัลที่รับคัดเลือกจากการปฏิบัติงานราชการ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และมีคุณธรรมเสมอมาสำหรับการจัดกิจกรรม ldquo;คนต้นแบบคมนาคมrdquo; ของกระทรวงคมนาคม ได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกบุคคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างความขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรกระทรวงคมนาคมได้ยึดมั่นเป็นต้นแบบ ตลอดจนช่วยปลุกจิตสำนึกให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตนายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การรถไฟฯ เป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคมอย่างจริงจัง และในโอกาสที่ได้รับรางวัล ldquo;คนต้นแบบคมนาคมrdquo; ครั้งนี้ ได้ถือเป็นความสำเร็จร่วมกันขององค์กรและคนรถไฟ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสมอมาทั้งนี้ ที่ผ่านมาการรถไฟฯ ได้เป็นหนึ่งในองค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมในหลายโครงการ อาทิ การเข้าร่วมกิจกรรม ldquo;MOT Zero Tolerance ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ของกระทรวงคมนาคม การร่วมมือกันระหว่างพนักงานการรถไฟฯ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดกิจกรรม ldquo;ใครโกงบอกด้วย คนรถไฟต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันrdquo; และร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริต ldquo;SRT Zero Toterancerdquo; ที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรอย่างจริงจัง และปลุกจิตสำนึกให้พนักงานได้ตระหนักถึงปัญหาความเลวร้ายของการคอร์รัปชั่น ซึ่งหลังจากนี้การรถไฟฯ ยังมีแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และต่อต้านการทุจิรตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การขจัดการปัญหาทุจริตให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โปรดทราบ เนื่องด้วยช่วงนี้การรถไฟฯมีการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ ในเส้นทางสายเหนือช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา - ถนนจิระ และสายใต้ช่วงนครปฐม - ชุมพร


โปรดทราบ เนื่องด้วยช่วงนี้การรถไฟฯมีการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ ในเส้นทางสายเหนือช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา - ถนนจิระ และสายใต้ช่วงนครปฐม - ชุมพร จึงส่งผลกระทบให้ขบวนรถโดยสารล่าช้ากว่ากำหนดเวลาเดิม โดยเฉพาะเส้นทางสายใต้ซึ่งมีการก่อสร้างเป็นระยะทางกว่า 400 กม.โดยสภาพทางเป็นพื้นที่ดินอ่อน ต้องใช้ความระมัดระวังในการก่อสร้าง และเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้โดยสารจึงจำเป็นต้องให้ขบวนรถทุกขบวน ลดความเร็ว(เบาทาง)ลงจากปกติที่วิ่ง 90 กม./ชม.เหลือเฉลี่ย10 - 50 กม./ชม.ในหลายจุดตลอดเส้นทางก่อสร้าง และมีบางสถานีต้องรื้อถอนทางหลีกออกเพื่อทำการก่อสร้างทางใหม่ ทำให้การหลีกขบวนรถใช้เวลานานขึ้นในบางครั้ง จึงส่งผลให้ขบวนรถโดยสารสายใต้ล่าช้ากว่ากำหนดเวลาเดิมเฉลี่ยขบวนละ 1 - 2 ชม.ทั้งนี้ขอให้ท่านผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางไว้ด้วยโดยเฉพาะเส้นทางสายใต้การรถไฟแห่งประเทศไทย จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วและต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้สอบถามข้อมูลการเดินทาง Call Center 1690 ตลอด 24 ชม.

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน