ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย


ด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ -ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2562 ดาวน์โหลด PDF File -ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ดาวน์โหลดPDF File อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย จะพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร และตามที่จะได้มีการตกลงกับคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนของผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย และความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและใบรับรองคุณสมบัติของตนเอง และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การรถไฟแห่งประเทศไทย เลขที่ 1 ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทรสายตรง 02-220-4481 หรือ 02-621-8701 ต่อ 5254 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30 ndash; 16.30 น. หรือ Download แบบฟอร์มใบสมัครและใบรับรองคุณสมบัติของตนเองได้ที่ www.railway.co.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”


วันนี้ (9 ธันวาคม 2562) นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน การรถไฟฯ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ที่รัฐบาลร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ภายใต้แนวคิด ldquo;Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตrdquo; เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำทางการเมืองที่ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีสำหรับการก่อตั้งวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักของผู้คนในเรื่องการทุจริต อันส่งผลกระทบต่อทั้งความมั่นคงของรัฐบาล ทั้งยังทำลายรากฐานของประชาธิปไตย และสร้างความตระหนักในบทบาทของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตในการต่อสู้และป้องกัน ซึ่งการรณรงค์จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตโดยเน้นว่า ถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องลุกขึ้นมีทำหน้าที่และปกป้องสิทธิของตนเองและประเทศชาติโดยไม่ทนต่อการทุจริต และมีจิตสำนึกที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความพอเพียง พร้อมทำหน้าที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อให้ประเทศไทยโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย รวมถึงพัฒนากลไกและระบบงานป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน