ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

การรถไฟฯ เร่งเดินหน้าจัดกิจกรรม 1+1 = 0 รถไฟปลอดภัยทุกเส้นทาง หวังแก้ปัญหา และลดอุบัติเหตุบริเวณจุดเสมอระดับทางรถไฟ – รถยนต์


การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟ เพื่อการรณรงค์ลดอุบัติเหตุอย่างจริงจัง ผ่าน ldquo;โครงการ 1+1 = 0 รถไฟปลอดภัยทุกเส้นทางrdquo; พร้อมทั้งเยี่ยมชมแปลงผัก ณ ซุ้มเครื่องกั้นถนนผ่านเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์ สถานีบ้านดวด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร และจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ทางตัดเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์ ที่โรงเรียนบ้านดวด ให้กับนักเรียน ประชาชน และคนในชุมชน ร่วมปลูกฝังจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้ถนนผ่านจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์วันนี้ (2 ส.ค. 62) นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา กรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย นางสิริมา หิรัญเจริญเวช รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์ นางสาวเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารการรถไฟฯ และเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ 1+1 = 0 รถไฟปลอดภัยทุกเส้นทาง ณ บริเวณซุ้มเครื่องกั้นถนนผ่านเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์ สถานีบ้านดวด และโรงเรียนบ้านดวด อำเภอละแม จังหวัดชุมพรเพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ทางตัดเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์ให้กับนักเรียน ประชาชน ในชุมชน ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้ชุมชนรับทราบ พร้อมทั้ง ได้เยี่ยมชมแปลงผักบริเวณซุ้มเครื่องกั้นถนน ตามโครงการต้นแบบสถานี ซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจําปี 2562นายสุพจน์ เปิดเผยว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุ ของยานพาหนะที่สัญจรข้ามทางตัดรถไฟ จึงมีนโยบายในการมุ่งลดอุบัติเหตุทางรถไฟ โดยเฉพาะบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟให้เหลือเท่ากับศูนย์ จึงได้มีการจัดโครงการ ldquo;1+1 =0 รถไฟไทยปลอดภัยทุกเส้นทางrdquo; ขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการรณรงค์ให้ประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือป้ายเตือน คำแนะนำในการปฏิบัติเมื่อต้องขับรถผ่านจุดตัดรถไฟ พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง สำหรับแผนดำเนินงานในปี 2562 การรถไฟฯ ได้ดำเนินการจัดโครงการ 1+1 =0 รถไฟไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง ในอีกหลายพื้นที่ เพื่อต้องการรณรงค์สร้างความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะบริเวณจุดตัดทางรถไฟ และทางลักผ่าน เพื่อเป็นการรณรงค์ถึงความปลอดภัย ของผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะ บริเวณจุดตัดทางรถไฟฯ ทางลักผ่าน ทางตัดผ่าน ทุกเส้นทาง อีกทั้งเป็นการรณรงค์ให้ผู้ขับขี่ยวดยาน ทำความเข้าใจร่วมกัน เกี่ยวกับคู่มือการติดตั้งป้ายจราจรของกรมทางหลวงชนบท และ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 อย่างถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟฯ ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนที่ขับขี่ยวดยาน และเป็นการลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ ในภาพรวมของประเทศ ที่ผ่านมา การรถไฟฯ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการใช้ยวดยานพาหนะที่ต้องผ่านบริเวณจุดตัดเสมอระดับรถไฟ ndash; รถยนต์ ให้ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องในทุกภาคของประเทศแล้ว ยังได้ดำเนินโครงการต้นแบบ ldquo;สถานี/ซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้rdquo; โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเครื่องมือดำเนินการในการปรับและประยุกต์ โดยให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความสนใจ สมัครใจในการใช้เวลาว่างในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม ปลูกพืชผักปลอดสารพิษชนิดต่าง ๆ บริเวณพื้นที่สถานีและซุ้มกั้นถนนฯ ไว้รับประทาน และนำผลผลิตแจกจ่ายให้ผู้ใช้บริการ ชุมชน โรงเรียน อันเป็นการช่วยเหลือสังคมรอบข้าง สร้างความสุข รอยยิ้ม และความประทับใจนายสุพจน์ กล่าวว่า ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การรถไฟฯ ยังได้เยี่ยมชมแปลงผักบริเวณ ซุ้มเครื่องกั้นถนนสถานีบ้านดวด ตามโครงการต้นแบบสถานี/ซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้ ประจําปี 2562 พร้อมกับตัดผลผลิตจากแปลงผัก นำไปมอบให้โรงเรียนบ้านดวด เพื่อประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็ก และมีการร่วมกิจกรรมเสริมสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟ - รถยนต์ จากพนักงานขับรถไฟให้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนบ้านดวด โดยการจำลองจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์ ให้เด็ก ๆ ได้ทดลองใช้ รวมถึงการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และมีการมอบธงสัญลักษณ์ส่งต่อความปลอดภัย เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนผู้อยู่อาศัยในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงให้ปฏิบัติตามกฎจราจรก่อนข้ามจุดตัดฯ อย่างเคร่งครัดquot;สุดท้ายนี้ การรถไฟฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยเผยแพร่ให้ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการสัญจรผ่านจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟ ndash; รถยนต์ที่ถูกต้อง ตลอดจนทำให้ผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะมีวินัยและตระหนักในการใช้เส้นทาง เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดฯ ให้เหลือเท่ากับศูนย์quot;

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรถไฟฯ ร่วมแสดงความยินดี บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ครบรอบ 16 ปี


วันนี้ ( 14 ส.ค. 2562 ) เจ้าหน้าที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนการรถไฟฯ ร่วมแสดงความยินดี และบริจาคเงินสมทบ โครงการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ เพื่ออาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ในโอกาสครบรอบ 16 ปี โดยมีนายสมยศ ธนพิรุณธร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับมอบ ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน