ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

สรุปขบวนรถโดยสารที่ให้บริการในปัจจุบันช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 83 ขบวน (ไป-กลับ) 


สรุปขบวนรถโดยสารที่ให้บริการในปัจจุบันช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 83 ขบวน (ไป-กลับ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทยประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน


การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานวันนี้ (1 มิถุนายน 2563) ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ตึกบัญชาการรถไฟ นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย นำคณะผู้บริหารการรถไฟฯ ร่วมลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของการรถไฟฯ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 ndash; 2564) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ldquo;ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)rdquo; มีพันธกิจหลักเพื่อสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริต ยกระดับธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาระบบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย รวมถึงพัฒนากลไกและระบบงานป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพในฐานะผู้บริหารของการรถไฟแห่งประเทศไทย ขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยจะยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลและความเสมอภาคในการบริหารงาน ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในทางทุจริตเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ และปลูกฝังค่านิยมร่วมของบุคลากรการรถไฟแห่งประเทศไทย ในการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นที่ยอมรับของประชาชน

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน