ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

การรถไฟฯ แจ้งปรับเปลี่ยนระยะเวลาจำหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้าจาก 3 วัน เป็น 30 วันก่อนวันเดินทาง เพื่อให้สอดคล้องกับการผ่อนปรนมาตรการเฝ้าระวังของ ศบค. และรองรับวันหยุดพิเศษ รวมถึงการให้บริการสำหรับโครงการเราชนะ


นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสาร การรถไฟฯ ขอแจ้งปรับเปลี่ยนระยะเวลาจำหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้า จากจองได้ไม่เกิน 3 วัน ปรับเป็นสามารถจองล่วงหน้าได้ 30 วันก่อนวันเดินทาง เพื่อให้สอดคล้องกับการผ่อนปรนนโยบายมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิดndash;19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ซึ่งให้กิจการหรือกิจกรรมต่างๆ ในหลายพื้นที่กลับมาเปิดได้อีกครั้งภายใต้มาตรการป้องกันโควิดนอกจากนี้ ยังเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้โดยสารในช่วงวันหยุดราชการพิเศษ วันหยุดราชการประจำภูมิภาค และการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการประจำปี 2564 ตามมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนบรรเทาภาระค่าครองชีพในการเดินทางให้กับผู้ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ โดยการปรับเปลี่ยนระยะเวลาจำหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้า จะมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. 2564 เป็นต้นไปอย่างไรก็ตาม การรถไฟฯ ได้คำนึงถึงความสะดวกในการให้บริการประชาชน ควบคู่กับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางราง และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ การให้สวมหน้ากาก พร้อมกับให้สแกนแอพพลิเคชันไทยชนะ ก่อนและหลังใช้บริการ แต่หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอพพลิเคชันไทยชนะให้กรอกข้อมูลการเดินทางแทน สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางโดยรถไฟ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทางรถไฟ

ท่องเที่ยวทางรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้รับมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 จากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จำนวน 14 หน่วยงาน สะท้อนถึงการดำเนินงานที่โปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล


นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา ได้ดำเนินการคัดเลือกและการประกาศยกย่ององค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562 เพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณในการเป็นต้นแบบของชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมของประเทศ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ 1(พ.ศ. 2559-2564) การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีหน่วยงานในสังกัดที่ได้รับมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรม ระดับส่งเสริมคุณธรรม ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 14 หน่วยงาน จากทั้งหมด 37 หน่วยงาน ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่ได้รับการประกาศยกย่องด้านองค์กรคุณธรรมในระดับส่งเสริมคุณธรรมมากที่สุด โดยมีหน่วยงานที่ได้รับมอบเกียรติบัตรดังกล่าว ประกอบด้วย 1. ฝ่ายการพัสดุ 2. ฝ่ายการช่างกล 3. ฝ่ายการช่างโยธา 4. ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง 5. ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ 6. ฝ่ายบริการสินค้า 7. ฝ่ายบริการโดยสาร 8. ฝ่ายการเงินและการบัญชี 9. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 10. สำนักงานนโยบาย แผนวิจัย และพัฒนา 11. สำนักงานอาณาบาล 12. สำนักงานผู้ตรวจการรถไฟฯ 13. กองควบคุมการปฏิบัติการ 14. ศูนย์ประชาสัมพันธ์นายนิรุฒกล่าวว่า การได้รับมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรมครั้งนี้นับเป็นความภาคภูมิใจ และสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของการรถไฟฯ ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ของรัฐบาล โดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต และการประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ตลอดจนมีการส่งเสริมพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภายในองค์กร รวมถึงพัฒนากลไกและระบบงานป้องกันการทุจริต เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรการรถไฟฯ มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ มีคุณธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน