ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย รับรางวัล “คนต้นแบบคมนาคม” ประจำปี 2562 เป็นต้นแบบของการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และมีคุณธรรม


เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารสโมสรและหอประชุม ชั้น 3 กระทรวงคมนาคม นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้รับมอบรางวัล ldquo;คนต้นแบบคมนาคมrdquo; ประจำปี 2562 พร้อมประกาศนียบัตร และโลเชิดชูเกียรติ จากนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งเป็นรางวัลที่รับคัดเลือกจากการปฏิบัติงานราชการ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และมีคุณธรรมเสมอมาสำหรับการจัดกิจกรรม ldquo;คนต้นแบบคมนาคมrdquo; ของกระทรวงคมนาคม ได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกบุคคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างความขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากรกระทรวงคมนาคมได้ยึดมั่นเป็นต้นแบบ ตลอดจนช่วยปลุกจิตสำนึกให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตนายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การรถไฟฯ เป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคมอย่างจริงจัง และในโอกาสที่ได้รับรางวัล ldquo;คนต้นแบบคมนาคมrdquo; ครั้งนี้ ได้ถือเป็นความสำเร็จร่วมกันขององค์กรและคนรถไฟ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสมอมาทั้งนี้ ที่ผ่านมาการรถไฟฯ ได้เป็นหนึ่งในองค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมในหลายโครงการ อาทิ การเข้าร่วมกิจกรรม ldquo;MOT Zero Tolerance ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ของกระทรวงคมนาคม การร่วมมือกันระหว่างพนักงานการรถไฟฯ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดกิจกรรม ldquo;ใครโกงบอกด้วย คนรถไฟต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันrdquo; และร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตจํานงการต่อต้านการทุจริต ldquo;SRT Zero Toterancerdquo; ที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรอย่างจริงจัง และปลุกจิตสำนึกให้พนักงานได้ตระหนักถึงปัญหาความเลวร้ายของการคอร์รัปชั่น ซึ่งหลังจากนี้การรถไฟฯ ยังมีแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และต่อต้านการทุจิรตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การขจัดการปัญหาทุจริตให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดงานวันบุรฉัตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน อดีตผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง


เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 เวลา 07.30 น. บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ฯ ตึกบัญชาการรถไฟฯ การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดงาน วันบุรฉัตร เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน อดีตผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง พระบิดาแห่งกิจการรถไฟไทยยุคใหม่ โดยมีหม่อมราชวงศ์ ปิยฉัตร ฉัตรชัย นัดดาใน พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายความเคารพ พร้อมด้วย นัดดาและปนัดดา และนายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ คณะผู้บริหาร พนักงานการรถไฟฯ จากนั้นยังได้ร่วมทำพิธีทางศาสนา สวดพุทธมนต์บริเวณปะรำพิธี ถวายภัตตาหาร จตุปัจจัยไทยธรรม และทอดผ้าบังสุกุล นอกจากนี้ การรถไฟฯ ยังมีการจัดนิทรรศการพระประวัติและพระกรณียกิจ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน ที่สถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เพื่อเผยแพร่คุณงามความดีที่ทรงวางรากฐานกิจการรถไฟให้เจริญรุดหน้าในหลายด้าน พร้อมทั้งมีพิธีรับมอบเงินจากคณะราชสกุลฉัตรชัย หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสมทบทุน ldquo;บุรฉัตรมูลนิธิrdquo; สำหรับใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ของมูลนิธิต่อไปในโอกาสนี้ การรถไฟฯ ยังได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร และงานเลี้ยงเชิดชูเกียรติให้กับผู้เกษียณอายุราชการ และการแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้ปฏิบัติงานที่เกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ให้กับองค์กร โดยในปี 2562 มีผู้ปฏิบัติงานที่เกษียณอายุราชการจำนวน 398 คน โดยมีรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ ได้กล่าวแสดงมุทิตาจิต ยกย่องเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ได้เพียรปฏิบัติราชการอย่างเต็มกำลังเสมอมาจนถึงวันครบรอบเกษียณอายุราชการ โดยมีนางสิริมา หิรัญเจริญเวช รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์ เป็นตัวแทนผู้เกษียณอายุได้กล่าวแสดงความรู้สึกและความประทับใจระหว่างการปฏิบัติงานพร้อมกล่าวคำอำลาเกษียณอายุราชการทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการจัดงาน วันบุรฉัตร ในวันที่ 14 กันยายน ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน พระราชโอรสแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง ระหว่าง พ.ศ. 2460- 2469 และทรงได้วางรากฐานกิจการรถไฟให้เจริญรุดหน้าในหลายด้าน อาทิ การจัดให้มีพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟ ปี พ.ศ.2465 ให้เป็นมาตรฐานสากล การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนากิจการรถไฟ ด้วยการปรับปรุงสัญญาณประแจกลและโทรคมนาคมของกรมรถไฟหลวงใหม่หมด โดยเริ่มใช้โทรศัพท์ทางไกล โทรศัพท์อัตโนมัติ และเครื่องตราทางสะดวกแทนการขอทางด้วยเครื่องโทรเลข ตลอดจนได้นำรถจักรดีเซลมาใช้แทนรถจักรไอน้ำ ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่กิจการรถไฟและเกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน