ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

แจ้งเปลี่ยนแปลงการเข้าใช้ระบบจองตั๋วออนไลน์


เนื่องด้วยการรถไฟฯ อยู่ระหว่างช่วงการเปลี่ยนผ่านระบบจองตั๋วออนไลน์ จึงจำเป็นต้องแยกช่วงวันเดินทางเป็น 2 เว็บไซต์ ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วออนไลน์ได้ตามรายละเอียดด้านล่างโดยคลิกที่นี่ขออภัยในความไม่สะดวก

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทางรถไฟ

ท่องเที่ยวทางรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ รุ่นที่ 62


วันนี้ (27 พ.ย. 63) เมื่อเวลา 09.30 น. นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงให้แก่นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ รุ่นที่ 62 ณ อาคารสัมมนา สำนักงานศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟนายนิรุฒฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ รุ่นที่ 62 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาช่างเครื่องกล สาขาวิชาการช่างโยธา สาขาวิชาการจัดการเดินรถ จำนวนทั้งสิ้น 152 คน และมอบนโยบายให้เตรียมความพร้อมที่จะเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานของการรถไฟฯ โดยขอให้นำความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รักษาความภาคภูมิใจ ตระหนักในคุณค่า ความสำคัญของอาชีพ และองค์กร ขอให้ทุกคนทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ ทั้งนี้ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ เป็นสถาบันการศึกษาที่ทำหน้าที่ผลิตบุคลากรผู้ชำนาญการในระดับปฏิบัติการให้กับฝ่ายการช่างกล ฝ่ายการช่างโยธา ฝ่ายการเดินรถ ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง การเรียนการสอนมุ่งเน้นวิชาชีพ และเทคนิคเฉพาะทางเกี่ยวกับระบบการขนส่งทางราง มีการเรียนทั้งภาคทฤษฎีในห้องเรียน และฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ นอกจากหลักสูตรที่เกี่ยวกับงานในตำแหน่งหน้าที่แล้ว ยังมีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของการรถไฟฯ การฝึกระเบียบวินัย กิจกรรม กีฬา ดนตรี คุณธรรมจริยธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้นักเรียนวิศวกรรมรถไฟสามารถปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ทักษะการคิด วิเคราะห์ความรู้ สามารถบริหารจัดการโดยนำเทคโนโลยีนวัตกรรมระบบการขนส่งทางรางที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการรถไฟฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบรางของการรถไฟฯ สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม และแผนวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อให้นักเรียนที่จบออกมามีความพร้อมที่จะเข้าปฏิบัติงานให้กับการรถไฟฯ ได้ทันที

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน