ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

การรถไฟฯ รับคืนเงินตั๋วโดยสารเต็มราคา สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการงดเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19


นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด -19 ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่ ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุม ป้องกัน และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้กำหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการงดการเดินทาง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 9-18 เมษายน 2564 ให้สามารถคืนเงินตั๋วโดยสารได้เต็มราคา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสาร (รายบุคคล) ไว้ล่วงหน้า หากต้องการงดการเดินทางสามารถติดต่อขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารเป็นกรณีพิเศษได้เต็มราคา (ก่อนขบวนรถออกไม่น้อยกว่า 1 วัน) และในส่วนของตั๋วโดยสารที่ชำระด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร่วมกับเงินสด การรถไฟฯ จะคืนค่าโดยสารให้เฉพาะส่วนที่เป็นเงินสดเท่านั้น 2. ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วหมู่คณะ ตั๋วนำเที่ยวหมู่คณะ ตั๋วสำหรับเช่าขบวนรถพิเศษโดยสาร และตั๋วเช่ารถโดยสารไว้ล่วงหน้า สามารถติดต่อขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารเป็นกรณีพิเศษได้เต็มราคา (ก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 1 วัน) 3. กรณีจังหวัดของสถานีต้นทางหรือปลายทางตามตั๋วของผู้โดยสาร ได้ประกาศมาตรการเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด อนุญาตให้คืนเงินค่าตั๋วก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 4. ผู้โดยสารที่จองตั๋วทางอินเตอร์เน็ต สามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสารเป็นกรณีพิเศษได้เต็มราคา โดยแนบไฟล์ตั๋วอินเตอร์เน็ต ส่งมาที่ E-MAIL passenger-ser@railway.co.th ประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารเดินทางในช่วงวันดังกล่าว สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของสถานีทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมงนอกจากนี้ การรถไฟฯ ได้เตรียมความพร้อมการให้บริการแก่ผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจในการเดินทาง ทั้งการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในอาคารสถานี ชานชาลา ที่พักผู้โดยสาร ห้องสุขา และพื้นที่โดยรอบบริเวณสถานี นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือผู้โดยสารสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง และลงทะเบียนหรือสแกนคิวอาร์โค้ด เช็กอิน/เช็กเอาต์ แอพพลิเคชั่นไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการ หรือหากพบเห็นผู้โดยสารที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานี/ขบวนรถ หรือศูนย์ปลอดภัยของการรถไฟฯ โทรศัพท์ 02-5379198

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทางรถไฟ

ท่องเที่ยวทางรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรถไฟฯ เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ขั้นสูงสุด เพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการช่วงเทศกาลสงกรานต์


การรถไฟฯ เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ขั้นสูงสุด เพื่อดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสารที่ใช้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยให้มีการทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อสถานีรถไฟและขบวนรถโดยสารทุกครั้งที่ออกให้บริการ พร้อมประกาศปิดสำนักงานใหญ่การรถไฟฯ 9 วัน ตั้งแต่ 10-18 เม.ย.2564 เพื่อทำความสะอาดครั้งใหญ่ตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุขนายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มกลับมาระบาดเพิ่มขึ้นอีกครั้ง การรถไฟฯ จึงได้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขั้นสูงสุด ทั้งในขบวนรถโดยสาร อาคาร สถานีรถไฟทั่วประเทศ ตามนโยบายของนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และกระทรวงคมนาคม เพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารที่เดินทางใช้บริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ทั้งนี้ ได้มีการทำความสะอาดสถานีรถไฟ ขบวนรถโดยสาร สถานที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร ที่พักผู้โดยสาร สถานที่ให้บริการ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อขบวนรถโดยสารทั้งสถานีต้นทางและปลายทางทุกครั้งที่ออกให้บริการ ตลอดจนเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดรอบใหญ่ หรือ Big Cleaning ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารสถานี ชานชาลา ที่พักผู้โดยสาร ห้องสุขา รวมถึงอุปกรณ์ที่มีผู้โดยสารใช้ร่วมกันให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ บริการเจลแอลกอฮอล์แก่ผู้โดยสาร ในทุกขบวนรถ และทุกสถานีทั่วประเทศ รวมถึงยังรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการโดยสารและการขับขี่ยวดยานพาหนะผ่านจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์ เพื่อให้ผู้โดยสาร และประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวกและปลอดภัย นายเอกรัชกล่าวว่า การรถไฟฯ ยังได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงาน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จึงได้มีการปิดที่ทำการฝ่าย/สำนักงานที่อยู่ในอาคารบัญชาการ อาคารพัสดุ อาคารอาณัติสัญญาณฯ อาคารบริหารทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่ 10-18 เมษายน 2564 รวม 9 วัน พร้อมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานที่พักอาศัยได้ (Work From Home) เป็นการชั่วคราว เพื่อทำความสะอาดครั้งใหญ่ และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในอาคารสำนักงานลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด หลังมีเจ้าหน้าที่การรถไฟฯ ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิดขณะเดียวกัน ยังได้จัดทำแนวปฏิบัติเพื่อให้พนักงานและลูกจ้างของการรถไฟฯ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคทั้งด้านบริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าอย่างเคร่งครัด โดยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการให้บริการแก่ประชาชน จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันและทำความสะอาด เช่น เจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ ให้พร้อมในการใช้งาน และเข้มงวดกวดขันให้ผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่มาใช้บริการ และเว้นระยะห่างให้เหมาะสม ส่วนผู้ปฏิบัติงานในส่วนกลางหรือตามที่ตั้งสำนักงาน ให้หมั่นทำความสะอาด ห้องทำงาน อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างให้เหมาะสม นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกคนให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง และลงทะเบียนหรือสแกนคิวอาร์โค้ด เช็กอิน/เช็กเอาต์ ที่แอปพลิเคชันไทยชนะทุกครั้งที่ใช้บริการ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 และหากพบเห็นผู้โดยสารที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ทั้งบริเวณสถานีรถไฟ หรือบนขบวนรถ สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำสถานี/ขบวนรถ หรือ ศูนย์ปลอดภัยของการรถไฟฯ โทรศัพท์ 02-5379198 ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์สายด่วน 1690 ได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน