ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

การรถไฟฯ เปิดเดินขบวนทางไกล และขบวนรถนำเที่ยวเพิ่มเติม จำนวน 40 ขบวน ภายหลัง ศบค. ไฟเขียวผ่อนคลายมาตรการในระยะที่ 4 เริ่มเปิดให้บริการ 1 กรกฎาคมนี้


การรถไฟแห่งประเทศ ประกาศเปิดให้บริการขบวนรถทางไกล ขบวนรถนำเที่ยววันหยุด และขบวนรถพิเศษโดยสารวันหยุดเป็นการเพิ่มเติม จำนวน 40 ขบวน ภายหลังมีการยกเลิกประกาศห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานหรือเคอร์ฟิว และการขนส่งสาธารณะข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด ndash; 19) เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป และยกเลิกขบวนรถโดยสารพิเศษที่ให้บริการชั่วคราวนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เห็นชอบให้ยกเลิกประกาศห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานหรือเคอร์ฟิว และการขนส่งสาธารณะข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ในการผ่อนปรนมาตรการระยะที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกและตามผลการประเมินสถานการณ์ของฝ่ายสาธารณสุข พร้อมทั้งอนุญาตให้กิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงกลับมาดำเนินการได้ แต่ยังควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักรทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ โดยกำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบและกำกับดูแลการขนส่งผู้โดยสารที่เป็นการขนส่งสาธารณะทุกประเภท (รถโดยสารประจำทาง รถปรับอากาศ รถตู้ รถไฟ เรือ เครื่องบิน) โดยผู้ประกอบการต้องจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งให้มีการจอดพักรถ การเว้นที่นั่ง และการจำกัดจำนวนผู้โดยสารในแต่ละเที่ยว ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าจะมีประชาชนมีความต้องการในการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางโดยรถไฟ ทั้งการเดินทางภายในเขตเมือง ระหว่างเมือง และทางไกล ข้ามเขตพื้นที่จังหวัด การรถไฟฯ จึงได้ประกาศเปิดเดินขบวนรถโดยสารทางไกลเพิ่มเติม จำนวน 40 ขบวน เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรการผ่อนคลายการเดินทาง ระยะที่ 4 เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป สำหรับขบวนรถที่เปิดให้บริการในเส้นทางต่าง ๆ มีดังนี้1. ขบวนรถโดยสารทางไกล จำนวน 34 ขบวน (ไป-กลับ) ดังนี้ 1.1 สายเหนือ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (เที่ยวไป) จำนวน 6 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 (เที่ยวกลับ) จำนวน 4 ขบวน 1.2 สายตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (เที่ยวไป) จำนวน 9 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 (เที่ยวกลับ) จำนวน 5 ขบวน 1.3 สายใต้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (เที่ยวไป) จำนวน 7 ขบวน ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 (เที่ยวกลับ) จำนวน 3 ขบวน2. ขบวนรถนำเที่ยววันหยุด และขบวนรถพิเศษโดยสารวันหยุด เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป จำนวน 6 ขบวน (ไป-กลับ) 2.1 ขบวนรถนำเที่ยว 909/910 กรุงเทพ-น้ำตก-กรุงเทพ 2.2 ขบวนรถนำเที่ยว 911/912 กรุงเทพ-สวนสนประดิพัทธ์-กรุงเทพ 2.3 ขบวนรถพิเศษโดยสารที่ 997/998 กรุงเทพ-บ้านพลูตาหลวง-กรุงเทพนอกจากนี้ ได้ประกาศยกเลิกขบวนรถโดยสารพิเศษที่ได้ขยายระยะเวลาให้บริการผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราว 30 วัน โดยจะประกาศยกเลิกตั้งแต่วันที่ 1 ndash; 17 กรกฎาคม 2563 จำนวน 4 ขบวน (ไป-กลับ) ประกอบด้วย 1. ขบวนรถโดยสารพิเศษที่ 9071 (กรุงเทพndash;อุบลราชธานี) ขบวนรถโดยสารพิเศษ 9075 (กรุงเทพndash;หนองคาย) ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 1ndash;16 กรกฎาคม 2563 และ 2. ขบวนรถโดยสารพิเศษ 9072 (อุบลราชธานี-กรุงเทพ) ขบวนรถโดยสารพิเศษที่ 9076 (หนองคาย-กรุงเทพ) ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 1 ndash; 17 กรกฎาคม 2563การรถไฟฯ ยังคงให้ความสำคัญในด้านมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด ndash; 19) ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด โดยให้พนักงานด้านปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ถุงมือยางและ Face shield ตลอดเวลาที่ให้บริการ การตรวจคัดกรองผู้โดยสารอย่างเข้มข้น การจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลบริการอย่างเพียงพอและทั่วถึง ทั้งบริเวณสถานีและบนขบวนรถ การรักษาระยะห่าง Social Distancing ให้มีจุดยืน /นั่ง ให้ชัดเจน ทั้งที่สถานีและขบวนรถ โดยจำกัดการจำหน่ายตั๋วโดยสารไว้ที่ร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด เมื่อจำหน่ายเต็มตามที่ระบุแล้ว จะไม่จำหน่ายตั๋วอีกรวมทั้งตั๋วไม่มีที่นั่ง (ตั๋วยืน) และการงดจำหน่ายอาหารบนขบวนรถ หากผู้โดยสารที่เดินทางไกลเกินกว่า 3 ชั่วโมง ให้เตรียมอาหารไปรับประทานเอง และจะดำเนินการติดตั้ง แอปพลิเคชั่น (application) ldquo;ไทยชนะrdquo; ที่สถานีและบนขบวนรถ (เป็นรายตู้/โบกี้) เพื่อใช้ควบคุมการเข้าออกของผู้โดยสารที่มาใช้บริการผ่าน Check-in และ Check-out จากแอปพลิเคชั่นดังกล่าว สำหรับผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทาง สามารถจองตั๋วล่วงหน้าได้แต่วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งกำหนดเวลาต่าง ๆ ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ สถานีรถไฟ หรือเฟซบุ๊ก แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย.ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 63/2563 วันที่ 29 มิถุนายน 2563

อ่านเพิ่มเติม

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ท่องเที่ยวทั่วไทยกับการรถไฟ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจรถไฟ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม Big Cleaning บริเวณตึกบัญชาการรถไฟฯ ถนนเลียบคลองผดุงกรุงเกษม และสถานีกรุงเทพ


การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจรถไฟ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม Big Cleaning พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ ตั้งแต่ตึกบัญชาการรถไฟฯ ถนนเลียบคลองผดุงกรุงเกษม จนถึงสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทำความดี กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ตลอดจนเป็นการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของการรถไฟฯ ให้ผู้โดยสาร ประชาชน ผู้สัญจรไปมาได้รับความสะดวกยิ่งขึ้น เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ กองบังคับการตำรวจรถไฟ (นพวงศ์) นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดพื้นที่ตั้งแต่บริเวณตึกบัญชาการรถไฟฯ ต่อเนื่องถนนเลียบคลองผดุงกรุงเกษม จนถึงสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) โดยมี พล.ต.ต.ปภัชเดช เกตุพันธ์ ผู้บังคับการกองตำรวจรถไฟ กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารการรถไฟ ฯ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง รวมถึงจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรม Big Cleaning ครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของการรถไฟฯ กองบังคับตำรวจรถไฟ กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง และ จิตอาสา ในการช่วยกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ปักป้ายจราจร ทาสีขอบฟุตบาทตลอดแนวถนนเลียบคลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการในวันนี้ จะเป็นการสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม และประชาชนที่สัญจรไปมาในเขตปทุมวัน และพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ในแผนงานของการรถไฟฯ ที่ต้องการยกระดับการให้บริการที่ดีแก่พี่น้องประชาชน รวมถึงผู้สัญจรไปมา ให้ได้รับความสะดวกสบาย ทั้งนี้ในกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ ได้มีผู้บริหารการรถไฟฯ ตำรวจรถไฟ กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยพนักงาน ลูกจ้าง และจิตอาสา ร่วมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง และชุดจิตอาสาอย่างพร้อมเพียงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 นายนิรุฒ กล่าวต่อว่า การจัดกิจกรรม Big Cleaning ครั้งนี้ ได้เริ่มทำกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าโดยยึดหลักปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานทางสาธารณสุข ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดอีกด้วย ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการรถไฟฯ ในการมุ่งพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม และหลังจากนี้การรถไฟฯ จะร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ของการรถไฟฯ และพื้นที่ชุมชนโดยรอบอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ผู้โดยสารที่ใช้บริการให้ได้รับความสะดวกสบาย ตลอดจนเป็นการช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของการรถไฟฯ ที่มุ่งพัฒนาการให้บริการอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน

อ่านเพิ่มเติม

ระบบงาน

ระบบงาน