รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ในตำแหน่งลูกจ้างเฉพาะงาน จำนวน 1 อัตรา