ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

นางสิริมา หิรัญเจริญเวช

รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์