ผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ประวัติคณะกรรมการ และรายละเอียดการเข้าประชุม


ข้อมูลทางการเงิน


ประวัติคณะกรรมการ ตามมติคณะรัฐมนตรี 23 สิงหาคม 2559

ประวัติคณะกรรมการ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 23 กุมภาพันธ์ 2560

รายละเอียดการเข้าประชุม

การกำหนดค่าตอบแทนและรายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการ

โครงสร้างองค์กร

งบการเงิน

รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน

 

 

 


การกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ


ภาพรวมผลการดำเนินงานในรอบปี


การบริหารความเสี่ยง

สำนักงานผู้ว่าการ

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มยุทธศาสตร์

กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน

กลุ่มบริหารรถไฟฟ้า

กลุ่มธุรกิจการเดินรถ

กลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน

กลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน

กองกำกับการตำรวจรถไฟ

 

 

 

การควบคุมภายใน


รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบการรถไฟฯ

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม


ภาพรวมกิจกรรรม ต่อชุมชน สังคม แลสิ่งแวดล้อม

สถิติเว็บไซต์ www.railway.co.th


ภาพรวมผู้เข้าใช้

ภาพรวมภูมิศาสตร์ สถานที่ตั้ง

ภาพรวมความเร็วในการโหลดหน้าเว็บเฉลี่ย (วินาที)

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ