CG Activity

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดการบรรยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดการบรรยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปี 2562 แก่ผู้บริการระดับสูง และพนักงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน และสร้างการมีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานราชการของการรถไฟฯ ให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณธรรม โปร่งใสสูงสุดเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา คณะกรรมการรถไฟฯ เป็นประธานเปิดการบรรยาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” ประจำปี 2562 ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังประมาณ 100 คน 

นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา คณะกรรมการรถไฟฯ เปิดเผยว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการจัดบรรยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2562 ขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ที่กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนด “ที่ผ่านมาการรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการดำเนินนโยบายเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสมาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติขององค์กรไม่ว่าจะเป็นนโยบายด้านการปฏิบัติงาน  นโยบายด้านการให้บริการที่โปร่งใสพร้อมรับการตรวจสอบ นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  นโยบายด้านการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน  นโยบายด้านการมีส่วนร่วม และนโยบายด้านการตรวจสอบและควบคุมภายในเพื่อผลักดันให้การบริหารงานขององค์กรมีคุณธรรม เกิดความโปร่งใส  ลดความเสี่ยงต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนเป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและบุคลากรทุกคนของการรถไฟฯ ให้พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับข้อบังคับ ระเบียบและคำสั่งอื่นๆ อย่างทั่วถึงนายสุพจน์ เผยต่อว่า สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562  สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดคำถามที่ต้องตอบและเผยแพร่ทาง Website ของการรถไฟฯ จำนวน 48 คำถาม ซึ่งได้มีการศึกษาทบทวนการประเมิน ITA ในหลายด้านจากครั้งก่อน เพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านรายละเอียดการประเมิน เครื่องมือการประเมิน และวิธีการประเมิน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งส่งผลให้องค์กรที่เข้าร่วมการประเมิน ได้รับทราบสถานการณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของตนเอง และสามารถนำผลการประเมินไปสู่การปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ “การจัดการบรรยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐครั้งนี้ จึงคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยพนักงานและผู้บริหารของการรถไฟฯ เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับหลักการประเมิน ITA  และกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้การบริหารราชการของประเทศไทยดำเนินไปได้อย่างมีคุณธรรม โปร่งใส  ช่วยลดการทุจริตของประเทศให้น้อยลง ขณะเดียวกันยังถือเป็นภารกิจที่คนรถไฟ ทุกฝ่าย ทุกสำนักงาน ต้องให้ความสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของการรถไฟฯให้ก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสสูงสุดต่อไป”

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ