CSR Activity

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม CSR ตอบแทนสังคม ณ โรงเรียน ตํารวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี ตําบลบ้องตี้ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ตอบแทนสังคม นำอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการศึกษา อุปกรณ์การกีฬา เครื่องอุปโภคบริโภค และทุนการศึกษาไปมอบให้แก่คณาจารย์ เด็กนักเรียนที่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อช่วยเติมเต็มโอกาสให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ห่างไกล ให้ได้รับอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นภายใต้แนวคิด การรถไฟฯ ส่งเสริม และเติมต่อ ให้ความฝันเป็นจริงทุกเส้นทาง

เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2562 การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ตอบแทนสังคม ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี ตําบลบ้องตี้ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายสุพจน์ เหล่าสุอาภา กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกํากับการดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม 
นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีนโยบายให้ความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม พร้อมกับคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงได้มีการจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ตอบแทนสังคมขึ้น  ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี ตําบลบ้องตี้ อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีตัวแทนคณะผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ของการรถไฟฯ  เดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อนำอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่อการศึกษา เครื่องอุปโภคบริโภค ทุนการศึกษา รวมถึงอุปกรณ์การกีฬาไปมอบให้แก่คณาจารย์ เด็กนักเรียนที่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี
“การจัดกิจกรรมของการรถไฟฯครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามมติคณะอนุกรรมการกํากับการดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม (CG) ครั้งที่ 1/2562 โดยคาดหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเติมเต็มโอกาสให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ห่างไกล ได้รับมาตรฐานทางการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการสร้างเสริมภาพลักษณ์ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับชุมชนต่างๆอีกด้วย”
นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของการรถไฟฯ ยังได้ทำกิจกรรมทําความสะอาดโรงเรียน และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับเด็กนักเรียน อาจารย์ พร้อมกับมีการสอดแทรกให้ความรู้เกี่ยวกับกิจการรถไฟแก่เด็กนักเรียน คณาจารย์ ให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และความสำคัญของการรถไฟฯ ซึ่งเป็นการช่วยปลูกฝังให้เยาวชนของชาติได้เกิดความภาคภูมิใจความผูกพันหวงแหนกิจการรถไฟในฐานะสาธารณะสมบัติของชาติ 
สุดท้ายนี้การรถไฟฯ คาดหวังว่าการจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ตอบแทนสังคมที่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนวัดสุธาสินี จะช่วยเพิ่มโอกาสทางให้กับเด็กนักเรียนได้รับมาตรฐานการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถนำอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ด้านการเรียนและการกีฬาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อยอดไปสู่การช่วยยกระดับพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคตได้

Share on Facebook Share on Google Share on Twitter Send to Email

แกลเลอรี่

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ