การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ผลประเมินปี 2562 ได้ระดับคะแนน 86.83