ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

พล.ต.พระอุดมโยธาธิกุล

ผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย

ดำรงตำแหน่งตั้งแต่

 2477 - 2479   , 17 ก.ย. 2486 - 2 พ.ย. 2486