ผู้บริหาร รฟท.

นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์

รองผู้ว่าการ กลุ่มธุรกิจซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน