ผู้บริหาร รฟท.

ผู้บริหาร รฟท.
วันที่อัพเดต : 30/09/2563 02:25:55 PM


นายนิรุฒ มณีพันธ์

ผู้ว่าการ

02 226 4812
แฟกซ์ 02 224 0155

นายวรวุฒิ มาลา

รองผู้ว่าการ กลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน

02 225 4183

นายพีระเดช หนูขวัญ

รักษาการแทน รองผู้ว่าการ กลุ่มยุทธศาสตร์

02 225 3812

นายสุจิตต์ เชาว์ศิริกุล

รักษาการแทน รองผู้ว่าการ กลุ่มธุรกิจการเดินรถ

02 225 5396

นายเอก สิทธิเวคิน

รองผู้ว่าการ กลุ่มอำนวยการ

02 225 3802

นายจเร รุ่งฐานีย

รองผู้ว่าการ กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน

02 225 3803

นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์

รองผู้ว่าการ กลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน

02 225 3805

นายสุจิตต์ เชาว์ศิริกุล

รองผู้ว่าการ กลุ่มบริหารรถไฟฟ้า

02 225 3811

น.ส.เจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย

ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านบริหาร

02 225 5861

นายจุลพงษ์ จุฬานนท์

ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ

02 225 3813