ผู้บริหาร รฟท.

ผู้บริหาร รฟท.
วันที่อัพเดต : 29/09/2563 11:23:47 AM


นายนิรุฒ มณีพันธ์

ผู้ว่าการ โทร.02 226 4812 แฟกส์ 02 224 0155

นายวรวุฒิ มาลา

รองผู้ว่าการ กลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน โทร.02 225 4183

นายพีระเดช หนูขวัญ

รักษาการแทน รองผู้ว่าการ กลุ่มยุทธศาสตร์ โทร.02 225 3812

นายสุจิตต์ เชาว์ศิริกุล

รักษาการแทน รองผู้ว่าการ กลุ่มธุรกิจการเดินรถ โทร. 02 225 5396

นายเอก สิทธิเวคิน

รองผู้ว่าการ กลุ่มอำนวยการ โทร.02 225 3802

นายจเร รุ่งฐานีย

รองผู้ว่าการ กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน โทร.02 225 3803

นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์

รองผู้ว่าการ กลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน โทร.02 225 3805

นายสุจิตต์ เชาว์ศิริกุล

รองผู้ว่าการ กลุ่มบริหารรถไฟฟ้า โทร.02 225 3811

น.ส.เจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย

ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านบริหาร โทร.02 225 5861

นายจุลพงษ์ จุฬานนท์

ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ โทร.02 225 3813