ผู้บริหาร รฟท.

ผู้บริหาร รฟท.

นายวรวุฒิ มาลา

รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าการ

นางสิริมา หิรัญเจริญเวช

รองผู้ว่าการ กลุ่มยุทศาสตร์

นายสุจิตต์ เชาว์ศิริกุล

รักษาการแทน รองผู้ว่าการ กลุ่มธุรกิจการเดินรถ

นายเอก สิทธิเวคิน

รองผู้ว่าการ กลุ่มอำนวยการ

นายวรวุฒิ มาลา

รองผู้ว่าการ กลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน

นายจเร รุ่งฐานีย

รองผู้ว่าการ กลุ่มบริการรถไฟฟ้า

นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์

รองผู้ว่าการ กลุ่มธุรกิจซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน

นายสุจิตต์ เชาว์ศิริกุล

รองผู้ว่าการ กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน

นางสาวเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย

ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านบริหาร

นายจุลพงษ์ จุฬานนท์

ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ