ผู้บริหาร รฟท.

ผู้บริหาร รฟท.
วันที่อัพเดต : 28/08/2563 02:30:20 PM


นายวรวุฒิ มาลา

รองผู้ว่าการ กลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน

นายพีระเดช หนูขวัญ

รักษาการแทน รองผู้ว่าการ กลุ่มยุทธศาสตร์

นายสุจิตต์ เชาว์ศิริกุล

รักษาการแทน รองผู้ว่าการ กลุ่มธุรกิจการเดินรถ

นายเอก สิทธิเวคิน

รองผู้ว่าการ กลุ่มอำนวยการ

นายจเร รุ่งฐานีย

รองผู้ว่าการ กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน

นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์

รองผู้ว่าการ กลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน

นายสุจิตต์ เชาว์ศิริกุล

รองผู้ว่าการ กลุ่มบริหารรถไฟฟ้า

น.ส.เจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย

ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านบริหาร

นายจุลพงษ์ จุฬานนท์

ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ