คณะกรรมการ รฟท.

คณะกรรมการ รฟท.

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร

ประธานกรรมการ