คณะกรรมการ รฟท.

คณะกรรมการ รฟท.

นายชยธรรม์  พรหมศร
Chayatan Phromsorn
กรรมการรถไฟฯ
15 ตุลาคม 2562 – ปัจจุบัน


วันเดือนปีเกิด:    5 ธันวาคม 2508


คุณวุฒิการศึกษา 

  • ปริญญาเอก    Ph.D. in Civil Engineering (Transportation), The University of Texas at Austin, Texas, U.S.A.
  • ปริญญาโท    M.Sc. in Civil Engineering (Transportation), The University of Texas at Austin, Texas, U.S.A.
  • ปริญญาตรี    วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) เกียรตินิยมอันดับ 2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ตำแหน่งปัจจุบัน:   ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร


ประวัติการทำงาน

  • รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
  • ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการทางหลวงระหว่างประเทศ กรมทางหลวง
  • ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการก่อสร้างและประเมินผล กรมทางหลวง
  •  

การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญในบริษัท หรือองค์กรอื่น ๆ

  • กรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
  • กรรมการ คณะกรรมการการบินพลเรือน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหารการรถไฟฯ :  ไม่มี


ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่ถือครองในสัดส่วนร้อยละ ๑๐ ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจหลักเช่นเดียวกับที่การรถไฟฯ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน :  ไม่มี


รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions) ของกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อการรถไฟฯ ระหว่างปีบัญชี 2563:  ไม่มี