คณะกรรมการ รฟท.

คณะกรรมการ รฟท.

รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศเอก ธนากร  พีระพันธุ์
กรรมการรถไฟฯ
11 เมษายน 2561 – ปัจจุบัน

 

วันเดือนปีเกิด      :    16  ธันวาคม  2512

คุณวุฒิการศึกษา
•    ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, U.S.A.
•    ปริญญาโท คณะวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, U.S.A.
•    ปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม Virginia Military Institute, Lexington, Virginia, U.S.A.

ตำแหน่งปัจจุบัน
•    เลขาธิการสภาคณาจารย์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กรมยุทธศึกษาทหารอากาศกองทัพอากาศไทย

ประวัติการทำงาน
•    เลขาธิการสภาคณาจารย์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กองทัพอากาศไทย
•    อาจารย์พิเศษ สำนักวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
•    อาจารย์ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ กองทัพอากาศไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญในบริษัท หรือองค์กรอื่น ๆ
•    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
•    กรรมการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด
•    นายกสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  :  ไม่มี

ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่ถือครองในสัดส่วนร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลักเช่นเดียวกับที่การรถไฟฯ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน  :    ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions) ของกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อการรถไฟฯ ระหว่างปีบัญชี 2561  :    ไม่มี