คณะกรรมการ รฟท.

คณะกรรมการ รฟท.

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก คณะวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท คณะวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม Virginia Military Institute, Lexington, Virginia ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตร Director Certification Program DCP 201/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 50


 

ตำแหน่งงานปัจจุบัน

 • รองศาสตราจารย์ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
 • กรรมการ คณะกรรมการ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด


 

ประวัติการทำงาน

 • เลขาธิการสภาคณาจารย์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

 • อาจารย์พิเศษ สำนักวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย

 • อาจารย์พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ

 • อาจารย์ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ