คณะกรรมการ รฟท.

คณะกรรมการ รฟท.

นายพชร   อนันตศิลป์
กรรมการรถไฟฯ
11 เมษายน 2561 – ปัจจุบัน

 

วันเดือนปีเกิด      :    6  กรกฎาคม  2514

คุณวุฒิการศึกษา
•    ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA) Shenandoah University, U.S.A.
•    ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ตำแหน่งปัจจุบัน
•    อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

ประวัติการทำงาน
•    อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
•    รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน 
•    ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
•    รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
•    ผู้อำนวยการกองกำกับและพัฒนาระบบการเงินนอกงบประมาณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการสำคัญในบริษัท หรือองค์กรอื่น ๆ
•    ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
•    กรรมการ สลากกินแบ่งรัฐบาล

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  :  ไม่มี

ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่ถือครองในสัดส่วนร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลักเช่นเดียวกับที่การรถไฟฯ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน  :    ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions) ของกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อการรถไฟฯ ระหว่างปีบัญชี 2561  :    ไม่มี