คณะกรรมการ รฟท.

คณะกรรมการ รฟท.

นายวรวุฒิ   มาลา
กรรมการรถไฟฯ และเลขานุการ
11 เมษายน 2561 – ปัจจุบัน

วันเดือนปีเกิด      :    3  ธันวาคม  2502

คุณวุฒิการศึกษา
•    ปริญญาโท Master of Business Administration in Transportation and Distribution Management, Golden Gate University, U.S.A.
•    ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•    ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) (การเงินและการธนาคาร) วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ

ตำแหน่งปัจจุบัน
•    รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงาน
•    รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน
•    รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน
•    รองผู้ว่าการกลุ่มอำนวยการ
•    รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ
•    รองผู้ว่าการหน่วยธุรกิจการเดินรถ
•    ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  :  ไม่มี

ข้อมูลหลักทรัพย์ (หุ้น) ที่ถือครองในสัดส่วนร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลักเช่นเดียวกับที่การรถไฟฯ ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน  :    ไม่มี

รายการที่เกี่ยวโยงกัน (Connected Transactions) ของกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่มีต่อการรถไฟฯ ระหว่างปีบัญชี 2561  :    ไม่มี