วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

"เป็นผู้ให้บริการระบบรางของรัฐที่ดีที่สุดในอาเซียนในปี 2570"

 

พันธกิจ

 •  การรถไฟฯ มุ่งเน้นการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรให้แก่องค์กร รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกในการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

 •  การรถไฟฯ ดำเนินการให้บริการขนส่งในเชิงสังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและประเทศและตอบสนองนโยบายในการให้บริการขนส่งราคาต่ำและมีประสิทธิภาพของภาครัฐ

 •  ตอบสนองนโยบายของรัฐในการพัฒนา ขยายและเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า

 

 

ยุทธศาสตร์ (Strategies)

ยุทธศาสตร์ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มความสามารถในการให้บริการขนส่งทางรางของประเทศ

 • เป้าประสงค์ที่ 1.1 สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัย (Safety)
  1. กลยุทธ์ที่ 1.1.1 รักษาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
   1. แผนงานที่ 1.1.1.1 บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
   1. แผนงานที่ 1.1.1.2 แก้ไข/ขจัดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
 • เป้าประสงค์ที่ 1.2 เพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่ง 
  1. กลยุทธ์ที่ 1.2.1 พัฒนาโครงข่ายและสถานีเพื่อเชื่อมต่อการขนส่งหลายรูปแบบ
   1. แผนงานที่ 1.2.1.1 การก่อสร้างรถไฟทางคู่
   1. แผนงานที่ 1.2.1.2 การก่อสร้างทางสายใหม่
   1. แผนงานที่ 1.2.1.3 การก่อสร้างรถไฟชานเมือง
   1. แผนงานที่ 1.2.1.4 การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง
  1. กลยุทธ์ที่ 1.2.2 เพิ่มจำนวนและรักษาคุณภาพของรถจักรและล้อเลื่อนให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ
   1. แผนงานที่ 1.2.2.1 จัดหารถจักรและล้อเลื่อนเพิ่มเติม
   1. แผนงานที่ 1.2.2.2 ปรับปรุง/ดัดแปลงรถจักรและล้อเลื่อน
   1. แผนงานที่ 1.2.2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการกู้ภัย
   1. แผนงานที่ 1.2.2.4 ก่อสร้างโรงซ่อมบำรุง
   1. แผนงานที่ 1.2.2.5 การผลิตรถสินค้า/รถโดยสารภายในประเทศ
   1. แผนงานที่ 1.2.2.6 การปรับเปลี่ยนการเดินรถด้วยระบบไฟฟ้า

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและการจัดการให้เชื่อมโยงอย่างบูรณาการ

 • เป้าประสงค์ที่ 2.1 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยงและสนับสนุนการตัดสินใจ
  1. กลยุทธ์ที่ 2.1.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการและ ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
   1. แผนงานที่ 2.1.1.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศแบบูรณาการ
   1. แผนงานที่ 2.1.1.2 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
 • เป้าประสงค์ที่ 2.2 การบริหารและพัฒนาองค์กร
  1. กลยุทธ์ที่ 2.2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบัญชี การเงิน เพื่อการบริหาร
  1. กลยุทธ์ที่ 2.2.2 การจัดตั้งบริษัทลูกตามมติคณะรัฐมนตรี
  1. กลยุทธ์ที่ 2.2.3 การพัฒนาองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลง
 • เป้าประสงค์ที่ 2.3 การบริหารและพัฒนาบุคลากร
  1. กลยุทธ์ที่ 2.3.1 การบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)
  1. กลยุทธ์ที่ 2.3.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มรายได้และการลดค่าใช้จ่าย

 • เป้าประสงค์ที่ 3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ
  1. กลยุทธ์ที่ 3.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในธุรกิจหลัก
  1. แผนงานที่ 3.1.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในธุรกิจหลัก
 • เป้าประสงค์ที่ 3.2 เพิ่มรายได้จากธุรกิจหลักอย่างมีประสิทธิภาพ 
  1. กลยุทธ์ที่ 3.2.1 การเพิ่มรายได้จากการโดยสาร
  1. กลยุทธ์ที่ 3.2.2 การเพิ่มรายได้จากการขนส่งสินค้า
 • เป้าประสงค์ที่ 3.3 เพิ่มรายได้จากธุรกิจ Non – Core อย่างก้าวกระโดด 
  1. กลยุทธ์ที่ 3.3.1 การเพิ่มรายได้จากการบริหารทรัพย์สิน
   1. แผนงานที่ 3.3.1.1 การเพิ่มรายได้จากจากโครงการใหญ่
   1. แผนงานที่ 3.3.1.2 การเพิ่มรายได้จากจากการพัฒนาโครงการใหม่ (ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท)
   1. แผนงานที่ 3.3.1.3 การเพิ่มรายได้จากสัญญาเช่าเดิม (มากกว่า 1,000 ล้านบาท)
   1. แผนงานที่ 3.3.1.4 การเพิ่มรายได้จากสัญญาเช่าเดิม (ต่ ากว่า 1,000 ล้านบาท)
   1. แผนงานที่ 3.3.1.5 การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
  1. กลยุทธ์ที่ 3.3.2 การลงทุนร่วมกับเอกชน (PPP)
   1. แผนงานที่ 3.3.2.1 การเตรียมความพร้อมในการลงทุนร่วมกับภาคเอกชน
 • เป้าประสงค์ที่ 3.4 การลดค่าใช้จ่าย
  1. กลยุทธ์ที่ 3.4.1 การลดค่าใช้จ่าย

 

 

 

 

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานในภาพรวม ได้แก่

 

วัตถุประสงค์ ( Objectives ) ของแผนวิสาหกิจการรถไฟฯ พ.ศ. 2560-2564

 เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการของการรถไฟฯ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

 เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานของการรถไฟฯ ทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจรอง รวมทั้ง มีการจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

 เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรและบุคลากรที่สอดคล้องกับแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบรางอันจะนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนของการรถไฟฯ ในระยะยาว

 เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ของการรถไฟฯ ในการผลักดันวิสัยทัศน์การรถไฟฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเชื่อมโยงอย่างบูรณาการ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

 

แนวทางขับเคลื่อนแผน 

ความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์วัดจากตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ของการดำเนินธุรกิจหลัก (Core Business) และไม่ใช่ธุรกิจหลัก (Non-core Business) ซึ่งวัดได้จากกระบวนการปฏิบัติการ (Production process) และกระบวนการบริการ (Service process) โดยตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์มีเป้าหมายที่ท าให้ EBIDA มีค่าเป็นบวก ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ที่ขับเคลื่อนแผนจะมีหน้าที่ติดตาม (Monitoring) และปรับปรุงแก้ไข ปัญหาอุปสรรคเพื่อให้มีการด าเนินงานเป็นไปตามทิศทางของยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ควรมี อำนาจในการให้คุณให้โทษที่ผูกโยงกับการให้ผลตอบแทนตามหลักการ Gainsharing และจัดสรรผลตอบแทน ตามน้ าหนักสัดส่วนความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรองผู้ว่าการฯ ทั้งนี้ การติดตามและปรับปรุงแผน ยุทธศาสตร์สามารถดำเนินการได้หลายรอบจนกว่าจะเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้คือ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย EBIDA เป็นบวก และเพิ่มสัดส่วนปริมาณการขนส่งทางราง