การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563  ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
               
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จึงขอกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลของการรถไฟแห่งประเทศไทย ดังนี้
               การรถไฟฯ ถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญ และมีคุณค่ายิ่งในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์           พันธกิจ และกลยุทธ์การดำเนินงานของการรถไฟฯ สู่การเป็นผู้ให้บริการระบบรางของรัฐที่ดีที่สุดในอาเซียน           ในปี 2570 และเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรประสบผลสำเร็จ สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าประสงค์ และเป้าหมายหลักตามที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งมีความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรถไฟฯ จึงได้จัดทำแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคลของการรถไฟฯ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2562-2571) โดยแบ่งออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ 10 กลยุทธ์ ได้แก่
     ยุทธศาสตร์ที่ 1    การพัฒนาองค์กรในการเพิ่มประสิทธิภาพและการบูรณาการงานร่วมกัน
         กลยุทธ์ที่ 1      โครงสร้างองค์กร ค่างานและกระบวนการทำงาน (Re-Organization and Re-Process)             เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการการบริหารจัดการองค์กร
         กลยุทธ์ที่ 2     สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งและไปในทิศทางเดียวกัน
         กลยุทธ์ที่ 3     การจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม
    ยุทธศาสตร์ที่ 2     การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
         กลยุทธ์ที่ 4     ระบบสารสนเทศเพื่อลดปริมาณงานและขั้นตอนในการทำงาน
         กลยุทธ์ที่ 5     ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
    ยุทธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อการจัดการสมัยใหม่และมีความสามารถในการปฏิบัติงานสอดคล้องกับภารกิจและแผนงาน
         กลยุทธ์ที่ 6     มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจและแผนงานอย่างต่อเนื่อง
         กลยุทธ์ที่ 7   เส้นทางสายอาชีพเพื่อการเติบโตของบุคลากรที่ชัดเจนและแผนการสืบทอดตำแหน่ง
    ยุทธศาสตร์ที่ 4    การบริหารการเปลี่ยนแปลง
         กลยุทธ์ที่ 8     การบริหารการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งองค์กร
    ยุทธศาสตร์ที่ 5    การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานและคุณภาพชีวิตของพนักงาน
         กลยุทธ์ที่ 9     การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานและคุณภาพชีวิตของพนักงาน
    ยุทธศาสตร์ที่ 6    การบริหารอัตรากำลัง
         กลยุทธ์ที่ 10 การบริหารอัตรากำลังคลิกที่นี่ดาวน์โหลดไฟล์