วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์พันธกิจ

 


วิสัยทัศน์

"เป็นผู้ให้บริการระบบรางของรัฐที่ดีที่สุดในอาเซียนในปี 2570"

 

พันธกิจ

  •  การรถไฟฯ มุ่งเน้นการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรให้แก่องค์กร รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกในการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

  •  การรถไฟฯ ดำเนินการให้บริการขนส่งในเชิงสังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและประเทศและตอบสนองนโยบายในการให้บริการขนส่งราคาต่ำและมีประสิทธิภาพของภาครัฐ

  •  ตอบสนองนโยบายของรัฐในการพัฒนา ขยายและเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า

 

 

ยุทธศาสตร์ (Strategies)

ยุทธศาสตร์ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มความสามารถในการให้บริการขนส่งทางรางของประเทศ

  • เป้าประสงค์ที่ 1.1 สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัย (Safety)
    • กลยุทธ์ที่ 1.1.1 รักษาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน
      • แผนงานที่ 1.1.1.1 บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
      • แผนงานที่ 1.1.1.2 แก้ไข/ขจัดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
  • เป้าประสงค์ที่ 1.2 เพิ่มศักยภาพการให้บริการขนส่ง 
    • กลยุทธ์ที่ 1.2.1 พัฒนาโครงข่ายและสถานีเพื่อเชื่อมต่อการขนส่งหลายรูปแบบ
      • แผนงานที่ 1.2.1.1 การก่อสร้างรถไฟทางคู่
      • แผนงานที่ 1.2.1.2 การก่อสร้างทางสายใหม่
      • แผนงานที่ 1.2.1.3 การก่อสร้างรถไฟชานเมือง
      • แผนงานที่ 1.2.1.4 การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง
    • กลยุทธ์ที่ 1.2.2 เพิ่มจำนวนและรักษาคุณภาพของรถจักรและล้อเลื่อนให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ
      • แผนงานที่ 1.2.2.1 จัดหารถจักรและล้อเลื่อนเพิ่มเติม
      • แผนงานที่ 1.2.2.2 ปรับปรุง/ดัดแปลงรถจักรและล้อเลื่อน
      • แผนงานที่ 1.2.2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการกู้ภัย
      • แผนงานที่ 1.2.2.4 ก่อสร้างโรงซ่อมบำรุง
      • แผนงานที่ 1.2.2.5 การผลิตรถสินค้า/รถโดยสารภายในประเทศ
      • แผนงานที่ 1.2.2.6 การปรับเปลี่ยนการเดินรถด้วยระบบไฟฟ้า

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์กรและการจัดการให้เชื่อมโยงอย่างบูรณาการ

  • เป้าประสงค์ที่ 2.1 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยงและสนับสนุนการตัดสินใจ
    • กลยุทธ์ที่ 2.1.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการและ ส่งเสริมการปฏิบัติงาน
      • แผนงานที่ 2.1.1.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศแบบูรณาการ
      • แผนงานที่ 2.1.1.2 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล
  • เป้าประสงค์ที่ 2.2 การบริหารและพัฒนาองค์กร
    • กลยุทธ์ที่ 2.2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบัญชี การเงิน เพื่อการบริหาร
    • กลยุทธ์ที่ 2.2.2 การจัดตั้งบริษัทลูกตามมติคณะรัฐมนตรี
    • กลยุทธ์ที่ 2.2.3 การพัฒนาองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลง
  • เป้าประสงค์ที่ 2.3 การบริหารและพัฒนาบุคลากร
    • กลยุทธ์ที่ 2.3.1 การบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM)
    • กลยุทธ์ที่ 2.3.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มรายได้และการลดค่าใช้จ่าย

  • เป้าประสงค์ที่ 3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ
    • กลยุทธ์ที่ 3.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในธุรกิจหลัก
    • แผนงานที่ 3.1.1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในธุรกิจหลัก
  • เป้าประสงค์ที่ 3.2 เพิ่มรายได้จากธุรกิจหลักอย่างมีประสิทธิภาพ 
    • กลยุทธ์ที่ 3.2.1 การเพิ่มรายได้จากการโดยสาร
    • กลยุทธ์ที่ 3.2.2 การเพิ่มรายได้จากการขนส่งสินค้า
  • เป้าประสงค์ที่ 3.3 เพิ่มรายได้จากธุรกิจ Non – Core อย่างก้าวกระโดด 
    • กลยุทธ์ที่ 3.3.1 การเพิ่มรายได้จากการบริหารทรัพย์สิน
      • แผนงานที่ 3.3.1.1 การเพิ่มรายได้จากจากโครงการใหญ่
      • แผนงานที่ 3.3.1.2 การเพิ่มรายได้จากจากการพัฒนาโครงการใหม่ (ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท)
      • แผนงานที่ 3.3.1.3 การเพิ่มรายได้จากสัญญาเช่าเดิม (มากกว่า 1,000 ล้านบาท)
      • แผนงานที่ 3.3.1.4 การเพิ่มรายได้จากสัญญาเช่าเดิม (ต่ ากว่า 1,000 ล้านบาท)
      • แผนงานที่ 3.3.1.5 การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
    • กลยุทธ์ที่ 3.3.2 การลงทุนร่วมกับเอกชน (PPP)
      • แผนงานที่ 3.3.2.1 การเตรียมความพร้อมในการลงทุนร่วมกับภาคเอกชน
  • เป้าประสงค์ที่ 3.4 การลดค่าใช้จ่าย
    • กลยุทธ์ที่ 3.4.1 การลดค่าใช้จ่าย

 

 

 

 

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานในภาพรวม ได้แก่

 

วัตถุประสงค์ ( Objectives ) ของแผนวิสาหกิจการรถไฟฯ พ.ศ. 2560-2564
 

      1.เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการของการรถไฟฯ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

      2.เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานของการรถไฟฯ ทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจรอง รวมทั้ง มีการจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

      3.เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรและบุคลากรที่สอดคล้องกับแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบรางอันจะนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนของการรถไฟฯ ในระยะยาว

      4.เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ของการรถไฟฯ ในการผลักดันวิสัยทัศน์การรถไฟฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

      5.เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเชื่อมโยงอย่างบูรณาการ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

 

แนวทางขับเคลื่อนแผน 
 

                    ความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์วัดจากตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ของการดำเนินธุรกิจหลัก (Core Business) และไม่ใช่ธุรกิจหลัก (Non-core Business) ซึ่งวัดได้จากกระบวนการปฏิบัติการ (Production process) และกระบวนการบริการ (Service process) โดยตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์มีเป้าหมายที่ท าให้ EBIDA มีค่าเป็นบวก ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ที่ขับเคลื่อนแผนจะมีหน้าที่ติดตาม (Monitoring) และปรับปรุงแก้ไข ปัญหาอุปสรรคเพื่อให้มีการด าเนินงานเป็นไปตามทิศทางของยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ควรมี อำนาจในการให้คุณให้โทษที่ผูกโยงกับการให้ผลตอบแทนตามหลักการ Gainsharing และจัดสรรผลตอบแทน ตามน้ าหนักสัดส่วนความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรองผู้ว่าการฯ ทั้งนี้ การติดตามและปรับปรุงแผน ยุทธศาสตร์สามารถดำเนินการได้หลายรอบจนกว่าจะเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้คือ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย EBIDA เป็นบวก และเพิ่มสัดส่วนปริมาณการขนส่งทางราง